TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1071 1.005377.000.00.00.H18 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND tỉnh Điện Biên Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
1072 1.005046.000.00.00.H18 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
1073 1.002395.000.00.00.H18 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Phòng Đăng ký kinh doanh,Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1074 1.001570.000.00.00.H18 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh UBND tỉnh Điện Biên Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
1075 1.010733.000.00.00.H18 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Môi trường