TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1051 1.004999.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1052 1.004485.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Các cơ sở giáo dục khác
1053 1.005043.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1054 1.004507.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1055 2.001837.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục dân tộc