TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1046 1.002234.000.00.00.H18 Sáp nhập công ty luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
1047 1.001665.000.00.00.H18 Sáp nhập Văn phòng công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1048 1.000744.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Giáo dục thường xuyên
1049 1.005079.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục dân tộc
1050 1.005070.000.00.00.H18 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học