TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1036 1.005097.000.00.00.H18 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1037 1.003521.000.00.00.H18 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phòng, chống tệ nạn xã hội
1038 3.000152.000.00.00.H18 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1039 1.001806.000.00.00.H18 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
1040 1.006241.000.00.00.H18 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Quản lý giá