TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1016 1.003618.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Nông nghiệp
1017 1.003605.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
1018 1.003596.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Nông nghiệp
1019 1.001086.000.00.00.H18 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
1020 1.001499.000.00.00.H18 Phê duyệt liên kết giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Đào tạo với nước ngoài