TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
996 1.001514.000.00.00.H18 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Tổ chức cán bộ
997 1.001162.000.00.00.H18 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp
998 2.000894.000.00.00.H18 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp
999 1.008923.000.00.00.H18 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
1000 1.010589.000.00.00.H18 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp