TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
991 1.001740.000.00.00.H18 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Tài nguyên nước
992 2.001023.000.00.00.H18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Bảo hiểm xã hội cấp huyện Hộ tịch
993 2.000986.000.00.00.H18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Bảo hiểm xã hội cấp huyện,Cơ quan công an đăng ký Hộ tịch
994 1.000123.000.00.00.H18 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND tỉnh Điện Biên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Phòng, chống tệ nạn xã hội
995 1.000075.000.00.00.H18 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) UBND tỉnh Điện Biên Bộ Tư pháp,Sở Tư pháp Công chứng