TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
981 1.001094.000.00.00.H18 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên,Chi cục Thú y - tỉnh Điện Biên Thú y
982 2.000981.000.00.00.H18 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Y tế dự phòng - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
983 2.000993.000.00.00.H18 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Y tế dự phòng - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
984 1.002934.000.00.00.H18 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
985 1.002235.000.00.00.H18 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm