TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
956 1.003662.000.00.00.H18 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
957 1.003691.000.00.00.H18 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
958 1.002168.000.00.00.H18 Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
959 1.002671.000.00.00.H18 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
960 1.002208.000.00.00.H18 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa