TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
951 1.003613.000.00.00.H18 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
952 1.008603.000.00.00.H18 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Chính sách Thuế
953 2.001931.000.00.00.H18 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản, In và Phát hành
954 2.000134.000.00.00.H18 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên An toàn, vệ sinh lao động
955 1.004237.000.00.00.H18 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Tổng hợp