TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
946 1.008934.000.00.00.H18 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
947 2.000621.000.00.00.H18 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện
948 2.000638.000.00.00.H18 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện
949 1.004967.000.00.00.H18 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
950 1.002252.000.00.00.H18 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công