TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
941 1.003554.000.00.00.H18 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Đất đai
942 2.000049.000.00.00.H18 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện UBND tỉnh Điện Biên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Phòng, chống tệ nạn xã hội
943 1.002218.000.00.00.H18 Hợp nhất công ty luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
944 2.002059.000.00.00.H18 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
945 1.001688.000.00.00.H18 Hợp nhất Văn phòng công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng