TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
876 1.003351.000.00.00.H18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
877 1.002410.000.00.00.H18 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND tỉnh Điện Biên Bộ Quốc phòng,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Sở Y tế - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
878 1.001978.000.00.00.H18 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm
879 1.004267.000.00.00.H18 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Đất đai
880 1.004959.000.00.00.H18 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Lao động