TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
871 1.002519.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
872 1.010007.000.00.00.H18 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Nhà ở và công sở
873 1.010006.000.00.00.H18 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Nhà ở và công sở
874 2.000839.000.00.00.H18 Giải quyết hỗ trợ học nghề UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm
875 1.001881.000.00.00.H18 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Việc làm