TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
846 1.004217.000.00.00.H18 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
847 1.010707.000.00.00.H18 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
848 1.002063.000.00.00.H18 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
849 1.002286.000.00.00.H18 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
850 1.001497.000.00.00.H18 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Đào tạo với nước ngoài