TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
816 1.003025.000.00.00.H18 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
817 1.002801.000.00.00.H18 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
818 1.002809.000.00.00.H18 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
819 1.002796.000.00.00.H18 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
820 1.002793.000.00.00.H18 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ