TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
781 1.002952.000.00.00.H18 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
782 1.002292.000.00.00.H18 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
783 1.003001.000.00.00.H18 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
784 1.002258.000.00.00.H18 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
785 1.002339.000.00.00.H18 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm