TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
756 1.002380.000.00.00.H18 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.(643) UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Đất đai
757 2.002008.000.00.00.H18 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
758 2.002011.000.00.00.H18 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
759 2.001993.000.00.00.H18 Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
760 2.002009.000.00.00.H18 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp