TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
711 2.001215.000.00.00.H18 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
712 1.004088.000.00.00.H18 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa
713 1.005398.000.00.00.H18 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
714 1.000833.000.00.00.H18 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh Đất đai
715 2.001728.000.00.00.H18 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành