TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
701 1.004036.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa
702 2.001711.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Chi cục đường thủy nội địa,Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
703 1.003179.000.00.00.H18 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Nuôi con nuôi
704 2.001255.000.00.00.H18 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi
705 1.009284.000.00.00.H18 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Hòa giải thương mại