TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
676 1.008930.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
677 1.008935.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
678 2.002028.000.00.00.H18 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Quản lý lao động ngoài nước
679 1.005132.000.00.00.H18 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Quản lý lao động ngoài nước
680 2.000191.000.00.00.H18 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Quản lý Cạnh tranh