TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
661 2.001716.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Hòa giải thương mại
662 1.008890.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trọng tài thương mại
663 1.002181.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
664 1.002398.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
665 1.002010.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư