TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
656 1.000614.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Tư vấn pháp luật
657 2.001740.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
658 1.002384.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
659 1.002099.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
660 1.008915.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Hòa giải thương mại