TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
646 2.002217.000.00.00.H18 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Quản lý giá
647 1.002153.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
648 1.001842.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
649 1.002626.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
650 1.001756.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng