TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
636 1.009478.000.00.00.H18 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Khoa học, Công nghệ và Môi trường
637 1.005190.000.00.00.H18 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Giám định thương mại
638 2.002085.000.00.00.H18 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
639 2.002083.000.00.00.H18 Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
640 1.003734.000.00.00.H18 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học,Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Thi, tuyển sinh