TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
581 1.004461.000.00.00.H18 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
582 1.004477.000.00.00.H18 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
583 1.000672.000.00.00.H18 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
584 1.002883.000.00.00.H18 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
585 1.003658.000.00.00.H18 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa