TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
566 1.004488.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
567 1.003039.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Trang thiết bị và công trình y tế
568 1.003006.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Trang thiết bị và công trình y tế
569 1.003958.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
570 1.003720.000.00.00.H18 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh