TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
551 1.005099.000.00.00.H18 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục tiểu học
552 1.004831.000.00.00.H18 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục trung học
553 1.000270.000.00.00.H18 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học
554 1.009446.000.00.00.H18 Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
555 1.002467.000.00.00.H18 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng