TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
541 1.001647.000.00.00.H18 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
542 1.008936.000.00.00.H18 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
543 2.000407.000.00.00.H18 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
544 1.000401.000.00.00.H18 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm
545 2.000178.000.00.00.H18 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm