TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
536 1.004257.000.00.00.H18 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
537 2.001732.000.00.00.H18 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
538 1.004345.000.00.00.H18 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Địa chất và khoáng sản
539 2.001814.000.00.00.H18 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Địa chất và khoáng sản
540 1.010747.000.00.00.H18 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Kinh doanh bất động sản