TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
511 1.004988.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
512 1.005074.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học
513 1.005067.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học
514 1.007766.000.00.00.H18 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước UBND tỉnh Điện Biên Đơn vị quản lý vận hành nhà ở,Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Nhà ở và công sở
515 1.007765.000.00.00.H18 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước UBND tỉnh Điện Biên Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Nhà ở và công sở