TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
506 2.001842.000.00.00.H18 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục tiểu học
507 1.004552.000.00.00.H18 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục tiểu học
508 1.004444.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục trung học
509 1.004475.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục trung học
510 1.005008.000.00.00.H18 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác