TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
496 1.005195.000.00.00.H18 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
497 1.005359.000.00.00.H18 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
498 1.004440.000.00.00.H18 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Các cơ sở giáo dục khác
499 1.005049.000.00.00.H18 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
500 1.005025.000.00.00.H18 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác