TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
961 1.002190.000.00.00.H18 Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
962 1.002392.000.00.00.H18 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
963 2.001022.000.00.00.H18 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
964 1.000269.000.00.00.H18 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
965 1.000272.000.00.00.H18 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
966 1.002405.000.00.00.H18 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
967 1.002412.000.00.00.H18 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giám định y khoa
968 1.002136.000.00.00.H18 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
969 1.002146.000.00.00.H18 Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
970 1.002694.000.00.00.H18 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa