TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
931 2.000111.000.00.00.H18 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên An toàn, vệ sinh lao động
932 2.001378.000.00.00.H18 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND tỉnh Điện Biên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
933 1.008363.000.00.00.H18 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm
934 2.002399.000.00.00.H18 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động
935 1.008360.000.00.00.H18 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Bảo hiểm xã hội cấp huyện,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tiền lương
936 2.002397.000.00.00.H18 Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bảo hiểm xã hội
937 2.002398.000.00.00.H18 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Việc làm
938 1.008365.000.00.00.H18 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19 UBND tỉnh Điện Biên Ngân hàng Chính sách xã hội,Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh Tiền lương
939 2.000148.000.00.00.H18 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm
940 1.003159.000.00.00.H18 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công