TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
861 1.002305.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
862 1.002393.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
863 2.000978.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
864 1.002377.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh UBND tỉnh Điện Biên Bộ Công an,Bộ Quốc phòng,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh,Công an huyện,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
865 1.003423.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
866 1.002440.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
867 1.002429.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày UBND tỉnh Điện Biên Bộ Công an,Bộ Quốc phòng,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
868 1.002354.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
869 1.004964.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
870 1.006779.000.00.00.H18 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công