TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
841 2.001091.000.00.00.H18 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
842 1.009978.000.00.00.H18 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên,Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên,Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Hoạt động xây dựng
843 1.009998.000.00.00.H18 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hoạt động xây dựng
844 1.009444.000.00.00.H18 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
845 1.001990.000.00.00.H18 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
846 1.004217.000.00.00.H18 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
847 1.010707.000.00.00.H18 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
848 1.002063.000.00.00.H18 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
849 1.002286.000.00.00.H18 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
850 1.001497.000.00.00.H18 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Đào tạo với nước ngoài