TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
811 1.004283.000.00.00.H18 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Tài nguyên nước
812 1.008410.000.00.00.H18 Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Phòng, chống thiên tai
813 2.001985.000.00.00.H18 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
814 1.003031.000.00.00.H18 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh,Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
815 1.004193.000.00.00.H18 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
816 1.003025.000.00.00.H18 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
817 1.002801.000.00.00.H18 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
818 1.002809.000.00.00.H18 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
819 1.002796.000.00.00.H18 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
820 1.002793.000.00.00.H18 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ