TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
701 1.004036.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa
702 2.001711.000.00.00.H18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Chi cục đường thủy nội địa,Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
703 1.003179.000.00.00.H18 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Nuôi con nuôi
704 2.001255.000.00.00.H18 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi
705 1.009284.000.00.00.H18 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Hòa giải thương mại
706 1.004047.000.00.00.H18 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đường thủy nội địa
707 1.004815.000.00.00.H18 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
708 1.004941.000.00.00.H18 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Trẻ em
709 1.003108.000.00.00.H18 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
710 2.001955.000.00.00.H18 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Lao động