TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
661 2.001716.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Hòa giải thương mại
662 1.008890.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trọng tài thương mại
663 1.002181.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
664 1.002398.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
665 1.002010.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
666 1.008889.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trọng tài thương mại
667 1.000627.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Tư vấn pháp luật
668 1.001492.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Đào tạo với nước ngoài
669 2.000355.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo trợ xã hội
670 2.000004.000.00.00.H18 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Xúc tiến thương mại