TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
641 1.005142.000.00.00.H18 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Thi, tuyển sinh
642 1.002214.000.00.00.H18 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
643 2.001938.000.00.00.H18 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
644 1.005169.000.00.00.H18 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
645 1.001045.000.00.00.H18 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
646 2.002217.000.00.00.H18 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Quản lý giá
647 1.002153.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
648 1.001842.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
649 1.002626.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
650 1.001756.000.00.00.H18 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng