TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
411 2.000645.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
412 2.000197.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
413 2.001619.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
414 2.000176.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
415 2.000615.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu UBND tỉnh Điện Biên UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
416 2.000162.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND tỉnh Điện Biên UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
417 2.001266.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện
418 2.001724.000.00.00.H18 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện
419 2.001549.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện
420 2.001632.000.00.00.H18 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện