TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
381 2.000643.000.00.00.H18 Cấp lại thẻ an toàn điện UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện
382 1.001799.000.00.00.H18 Cấp lại Thẻ công chứng viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
383 1.009832.000.00.00.H18 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp
384 1.004541.000.00.00.H18 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Y tế Dự phòng
385 1.008928.000.00.00.H18 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
386 1.000390.000.00.00.H18 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Tư vấn pháp luật
387 1.005442.000.00.00.H18 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Bưu chính
388 1.000684.000.00.00.H18 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND tỉnh Điện Biên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
389 2.000051.000.00.00.H18 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
390 1.003709.000.00.00.H18 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh