TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
301 1.008127.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Chăn nuôi
302 2.000279.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
303 2.000156.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
304 2.000136.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
305 1.000444.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
306 2.000376.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
307 2.000207.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
308 1.000425.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
309 2.000187.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
310 1.006425.000.00.00.H18 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng