TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
181 1.003746.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
182 1.004153.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
183 2.001594.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
184 1.004235.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
185 1.002073.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
186 1.002111.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
187 1.002097.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
188 1.002037.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
189 1.002015.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
190 1.002191.000.00.00.H18 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh