TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1751 1.000459.000.00.00.H18 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Việc làm
1752 3.000175.000.00.00.H18 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. UBND tỉnh Điện Biên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
1753 1.004680.000.00.00.H18 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy sản
1754 1.004656.000.00.00.H18 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy sản
1755 1.007933.000.00.00.H18 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Bảo vệ thực vật
1756 1.002741.000.00.00.H18 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Công an Xã,Công an huyện,Các cơ quan, tổ chức liên quan,UBND tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
1757 1.004206.000.00.00.H18 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
1758 2.001382.000.00.00.H18 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Người có công
1759 2.001949.000.00.00.H18 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Tiền lương
1760 1.000729.000.00.00.H18 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân