TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1731 1.005408.000.00.00.H18 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Địa chất và khoáng sản
1732 1.008950.000.00.00.H18 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục mầm non công lập, ngoài công lập,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1733 2.001396.000.00.00.H18 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Người có công
1734 2.001157.000.00.00.H18 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Người có công
1735 1.010092.000.00.00.H18 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội UBND tỉnh Điện Biên Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Phòng, chống thiên tai
1736 2.000777.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Bảo trợ xã hội
1737 2.000744.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Bảo trợ xã hội
1738 2.000751.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
1739 3.000182.000.00.00.H18 Tuyển sinh trung học cơ sở UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục phổ thông,Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục trung học
1740 3.000181.000.00.00.H18 Tuyển sinh trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học