TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1701 2.000440.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
1702 2.000305.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - khen thưởng
1703 1.001120.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Văn hóa
1704 1.000933.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
1705 1.008377.000.00.00.H18 Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Cấp Tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1706 2.002156.000.00.00.H18 Thủ tục xét tuyển công chức UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên,Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên,Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên,Sở Ngoại vụ - tỉnh Điện Biên,Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên,Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên,Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên,Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên,Sở Y tế - tỉnh Điện Biên,Thanh tra tỉnh - tỉnh Điện Biên,Ban Dân Tộc - Tỉnh Điện Biên Công chức, viên chức
1707 1.005392.000.00.00.H18 Thủ tục xét tuyển viên chức UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên,Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên,Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên,Sở Ngoại vụ - tỉnh Điện Biên,Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên,Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên,Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên,Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên,Sở Y tế - tỉnh Điện Biên,Thanh tra tỉnh - tỉnh Điện Biên,Ban Dân Tộc - Tỉnh Điện Biên Công chức, viên chức
1708 1.003886.000.00.00.H18 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LẦN ĐẦU UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1709 2.001879.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xử lý đơn thư
1710 2.001899.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Chánh thanh tra tỉnh,Giám đốc Sở và cấp tương đương,Ban tiếp công dân cấp tỉnh,Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Xử lý đơn thư