TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1691 2.001248.000.00.00.H18 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1692 2.002401.000.00.00.H18 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập UBND tỉnh Điện Biên Cơ quan hành chính nhà nước các cấp,Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn,Uỷ ban nhân dân huyện Phòng, chống tham nhũng
1693 2.002349.000.00.00.H18 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Nuôi con nuôi
1694 1.003560.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
1695 2.001613.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Di sản văn hóa
1696 2.001179.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1697 2.001683.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Công tác thanh niên
1698 1.003013.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1699 1.008379.000.00.00.H18 Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Cấp Tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1700 1.000954.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Văn hóa