TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1671 2.001611.000.00.00.H18 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1672 2.001589.000.00.00.H18 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1673 1.003742.000.00.00.H18 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1674 2.000424.000.00.00.H18 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
1675 1.009729.000.00.00.H18 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam
1676 2.002403.000.00.00.H18 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND tỉnh Điện Biên Cơ quan nhà nước có liên quan Phòng, chống tham nhũng
1677 2.002174.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tiếp công dân
1678 2.002175.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ban tiếp công dân cấp tỉnh Tiếp công dân
1679 2.001909.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Tiếp công dân
1680 1.004650.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Quảng cáo